Các Phó trưởng phòng qua các thời kỳ

Họ và tên: Nguyễn An Lương                                                            

Học hàm, học vị: Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Ngày sinh: 02 – 02 – 1940
Thời gian công tác tại trường : Từ 3/1963 đến 2/1979
Thời gian công tác tại phòng từ 3/1975 đến 2/1979
Chức vụ : Phó Trưởng phòng (1975-1979)
Công việc phụ trách: Quản lý các đề tài khoa học

Giai đoạn sau khi chuyển công tác:
Nơi công tác :
– Viện Nghiên cứu KHKT Bảo hộ lao động
– Viện trưởng (1984-1999)
– Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam
–  Phó Chủ tịch Tổng liên đoàn (1993-2003)
Thời điểm hiện tại : đã nghỉ hưu

Họ và tên: Võ Trí Hào                                   
Học hàm, học vị: Tiến sĩ
Ngày sinh: 03 – 08 – 1937
Thời gian công tác tại trường : Từ 10/1962 đến 12/2000
Thời gian công tác tại phòng từ 7/1977 đến 3/1990
Công việc phụ trách:
–       Quản lý các đề tài khoa học
–       Quản lý các công tác LĐSX
Giai đoạn sau khi chuyển công tác:
Nơi công tác : Trường ĐHBK Hà Nội
–       Từ 3/1990 đến 3/2000: Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và phát triển KHKT
–       Từ 3/1993 đến 7/1995: Phó giám đốc Công ty Bách khoa
–       Từ 7/1995 đến 12/2000: Giám đốc Xí nghiệp Sản xuất dịch vụ Bách khoa – Công ty  Bách khoa
Thời điểm hiện tại:  từ 2001 đến nay
Nơi công tác: Công ty Thương mại – Dịch vụ và Chuyển giao công nghệ Bách khoa
Chức vụ : Giám đốc

Họ và tên: Tạ Duy Liêm                    
Học hàm, học vị: Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Ngày sinh: 27 – 10 – 1946
Thời gian công tác tại trường : Từ 12/1968 đến nay
Thời gian công tác tại phòng từ 09/1990 đến 12/1995
Công việc phụ trách:
–       Quản lý hợp tác khoa học quốc tế
–       Uỷ viên Ban biên tập kiêm Thư ký khoa học cho Tạp chí KHCN
Các chức vụ đã qua:
–       Trưởng bộ môn Thiết kế và Tự động hoá Máy
Thời điểm hiện tại :
Nơi công tác : Trường ĐHBK Hà Nội
Chức vụ :
–       Trưởng điều hành chương trình hợp tác với ĐH Hannover
–       Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng chuyên môn ITP

Họ và tên: Phạm Minh Tuấn
Học hàm, học vị: Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Ngày sinh: 24 – 06 – 1954
Thời gian công tác tại trường : Từ 10/1977 đến nay
Thời gian công tác tại phòng từ 10/1992 đến 9/1993
Các chức vụ đã qua:
–       Giám đốc Trung tâm Việt Đức
–       Giám đốc PTN Động cơ đốt trong
–       Trưởng bộ môn Động cơ đốt trong
Thời điểm hiện tại :
Nơi công tác : Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Chức vụ:  Viện trưởng Viện Cơ khí động lực

Họ và tên: Văn Đình Đệ                                                         
Học hàm, học vị: Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Ngày sinh: 10 – 10 – 1944
Thời gian công tác tại trường : Từ 1966 đến nay
Thời gian công tác tại phòng từ 6/1966 đến nay
Chức vụ : Phó Trưởng phòng từ 1996 đến tháng 10/2008
Công việc phụ trách:
–       Tạp chí Khoa học công nghệ
–       Hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học
–       An toàn lao động – Bảo vệ môi trường
–       Câu lạc bộ các trường Đại học kỹ thuật
–       Thư ký Hội KHKT Bách khoa
Thời điểm hiện tại :
Nơi công tác : Đã nghỉ hưu

Họ và tên: Nguyễn Trọng Đức                                                           
Học hàm, học vị: Tiến sĩ
Ngày sinh: 29 – 9 – 1955
Thời gian công tác tại trường : Từ 1985 đến nay
Thời gian công tác tại phòng từ 5/1995 đến nay
Chức vụ : Phó Trưởng phòng
Công việc phụ trách:
–   Quản lý đề tài, dự án các cấp
–   Tham gia soạn thảo các Quy định của trường về lĩnh vực khoa học – công nghệ
–   Các nhiệm vụ khác trong phòng

Họ và tên: Hoàng Minh Thức                                                
Học hàm, học vị: Tiến sĩ
Ngày sinh: 10 – 05 – 1968
Thời gian công tác tại trường : Từ 1999 đến nay
Thời gian công tác tại phòng từ 2003 đến 2007
Chức vụ : Phó Trưởng phòng
Công việc phụ trách:
–       Sở hữu trí tuệ
–       Hợp tác Quốc tế về KHCN
–       Trang web về KHCN của Trường
Thời điểm hiện tại :
Nơi công tác : Trường ĐHBK Hà Nội
Chức vụ: Trưởng phòng Hành chính tổng hợp

Họ và tên: Nguyễn Thanh Hải                                                           
Học hàm, học vị: Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Thời gian công tác tại phòng từ 01/2008 đến tháng 4/2009
Công việc phụ trách:
–       An toàn lao động – Bảo vệ môi trường
–      Trang web về KHCN của Trường
–      Tạp chí Khoa học công nghệ
–      Hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học
Thời điểm hiện tại :
Nơi công tác : Viện Thanh thiếu niên Việt Nam
Chức vụ: Phó Viện trưởng

Họ và tên: Tạ Cao Minh
Năm sinh: 08-04-1962
Học hàm, học vị: Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Thời gian công tác tại phòng từ 06/2009 – 02/2014
Công việc phụ trách:
– Trang Web Khoa học công nghệ
– Tham gia quản lý hoạt động NCKH và chuyển giao công nghệ của các Viện, Trung tâm
– Tham gia công tác hợp tác quốc tế về KHCN
– Trực tiếp phụ trách công tác sở hữu trí tuệ
Thời điểm hiện tại :
Nơi công tác : Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Chức vụ: Giám đốc Trung tâm CTI

Họ và tên: Vũ Đình Hoàng
Năm sinh: 28 – 10 – 1964
Học hàm, học vị: Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Thời gian công tác tại phòng từ 06/2009 – 02/2014
Công việc phụ trách:
– Tạp chí Khoa học – Công nghệ;
– An toàn lao động, vệ sinh môi trường, chế độ bồi dưỡng độc hại;
– Câu lạc bộ các trường đại học kỹ thuật.
– Hoạt động Sinh viên nghiên cứu khoa học
– Tổ chức xét chọn các công trình NCKH tham dự các giải thưởng về KHCN
Thời điểm hiện tại :
Nơi công tác : Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Họ và tên: Nguyễn Văn Quy
Năm sinh: 02 – 01 – 1978
Học hàm, học vị: Tiến sĩ
Thời gian công tác tại phòng từ 03/2014
Công việc phụ trách:
–       Quản lý đề tài cấp Bộ GD&ĐT, Trường
–       Công tác sở hữu trí tuệ
–       An toàn lao động – Bảo vệ môi trường
–       Câu lạc bộ các trường Đại học kỹ thuật
–       Thi đua khen thưởng

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Trung
Năm sinh: 01-09 – 1967
Học hàm, học vị: Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Thời gian công tác tại phòng từ 11/2015
Công việc phụ trách:
– Quản lý đề tài cấp nhà nước, nghị định thư;
– Cơ sở dữ liệu về KHCN;
– Hợp tác về KHCN
– Xây dựng quỹ KHCN

Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Minh
Năm sinh: 21-01-1974
Học hàm, học vị: Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Thời gian công tác tại phòng từ 11/2015
Công việc phụ trách:
– Quản lý đề tài cấp cấp sở ban ngành;
– Tạp chí Khoa học và công nghệ;
– Hoạt động sinh viên NCKH